Nahlášení zneužití: abuse@webnode.com
cs

Whistleblowingový portál Webnode

Naším cílem je podpora transparentního pracovního prostředí a ochrana těch, kdo se odhodlají nahlásit neetické nebo nezákonné praktiky. Tento portál poskytuje nástroje pro bezpečné a důvěrné hlášení jakýchkoli obav, přičemž zajišťuje ochranu oznamovatelů. Vaše odvaha je klíčová pro udržení našich etických standardů.  

Podání interního oznámení

Písemně

Přímo Příslušné osobě (Zuzana Marková), a to buď osobně, nebo poštou na následující adresu: Hlinky 70, Brno 602 00, Česká republika.

Elektronicky

Prostřednictvím interně určeného systému. Pro využití této možnosti klikněte na odkaz pro elektronické podání oznámení 

Ústně

Na žádost oznamovatele na schůzce s Příslušnou osobou (Zuzana Marková). Příslušná osoba odpoví na žádost o osobní setkání do 7 kalendářních dnů.

Nahlášení zneužití stránek nebo obsahu

Chcete-li nahlásit jakékoli zneužití stránek (např. spam, pishing, nevhodný obsah,...), použijte prosím e-mail:

abuse@webnode.com

Co je to whistleblowing?


Dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen "Zákon o ochraně oznamovatelů") se termínem whistleblowing označuje proces odhalení nekalého jednání prostřednictvím podání oznámení, tedy poskytnutí informací osobám, které mohou oznamovanou skutečnost prošetřit, případně zakročit a přijmout opatření k nápravě či prevenci.

 Při prošetřování dané situace je kladen důraz na absolutní ochranu identity oznamovatele. Jedná se tedy o nástroj, který vede k prevenci a odhalování nezákonných postupů a nekalých či protiprávních jednání.

Podání podmětu


Oznamovatelé se mohou obracet jak na interní, tak externí oznamovací kanály. Prioritně by však měli k podání oznámení využít interní oznamovací kanál. Oznamovatelé mají možnost zůstat v anonymitě nebo uvést své identifikační údaje. Bez ohledu na to jejich volba, bude oznámení podléhat stejnému procesu ověřování, který se provádí v souladu s platnými předpisy zákony.

Externě je možné podat oznámení Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to: Písemně – prostřednictvím elektronického formuláře a e-mailem; Ústně (telefonicky); Osobně – na žádost. Kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Postup šetření oznámení


Společnost Webnode jmenuje pověřené osoby, které budou zprávy posuzovat. Ty ověřují fakta a závěry ve Zprávách.
Určené osoby budou informovat oznamovatele o krocích, které byly na základě Oznámení podniknuty, přičemž budou zachovávat důvěrnosti oznamovatele. Ověřování Zpráv ze strany Určených osob musí být dokončeno do 30 dnů, přičemž tuto lhůtu mohou Určené osoby dvakrát prodloužit o 30 dnů. Určené osoby budou oznamovatele informovat o každém prodloužení a výsledcích ověření oznámení.

Ochrana oznamovatele


Je vyloučeno, aby byl oznamovatel v souvislosti s podaným oznámením, jakkoliv postihován. Takové jednání by bylo považováno za tzv. odvetné opatření, jež je přísně zakázáno a nebude tolerováno. Ochrana se vztahuje nejen na oznamovatele, ale spolu s ním i na širší okruh osob vymezený Zákonem o ochraně oznamovatelů, jako například osoby oznamovateli blízké.
Před odvetnými opatřeními nebude chráněna osoba, která podala vědomě nepravdivé oznámení. Podání vědomě nepravdivého oznámení, stejně jako jiné zneužití oznamovacího kanálu, bude naopak považováno za porušení povinnosti zaměstnance, za něž zaměstnanci hrozí sankce. 

Definice pojmů


Nekalé jednání
Protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, nebo přestupku s horní sazbou pokuty alespoň 100 000 Kč, jednání, které porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, příp. jednání, které porušuje jiný právní předpis nebo právní předpisy EU v oblastech vymezených Zákonem o ochraně oznamovatelů. Za splnění těchto předpokladů se může jednat např. o korupci, ohrožení zdraví, bezpečnosti nebo životního prostředí, dále pak zneužití pravomocí a činnosti, které slouží k zakrytí výše uvedených jednání. 

Oznamovatel
Fyzická osoba, která dává podnět / oznámení o nekalém jednání, o kterém se dozvěděla v souvislosti s vykonávanou prací nebo obdobnou činností. Typicky se jedná o současné i bývalé zaměstnance, osoby pracující na základě dohod konaných mimo pracovní poměr, spolupracující OSVČ a jejich zaměstnance či členy orgánů obchodních společností. 

Příslušná osoba
Osoba příslušná za celý průběh šetření, která se bude podanými oznámeními zabývat, prošetřovat je a dávat zpětnou vazbu v rozsahu podle Zákona o ochraně oznamovatelů, resp. této směrnice, vč. oznamovateli a osob, které rozhodují o případném přijetí nápravných opatření. Tato osoba je řádně poučena a zachovává přísnou důvěrnost. 

Vyhodnocení šetření

Pokud bude oznámení vyhodnoceno jako důvodné, navrhne příslušná osoba jednatelům, přijmout konkrétní nápravné opatření, jehož cílem bude předejití protiprávnímu stavu, na který oznamovatel upozornil, nebo jeho odstranění. O povaze konkrétních nápravných opatření následně rozhodují jednatelé společnosti na základě doporučení příslušné osoby. Jednatelé po rozhodnutí, jaké konkrétní nápravné opatření bude přijato, o tomto vyrozumí příslušnou osobu. O přijetí nápravných opatření příslušná osoba vyrozumí oznamovatele bez zbytečného odkladu. Příslušná osoba o přijetí nápravných opatření oznamovatele nevyrozumí, pokud oznamovatel výslovně požádal, aby nebyl o přijetí nápravných opatření vyrozuměn nebo pokud by tím došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele.

Pokud příslušná osoba vyhodnotí oznámení jako nedůvodné, bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci. Toto vyrozumění řádně zdůvodní.